भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Thursday, January 2, 2014

११८०. दुर्जनः प्रियवादीति नैतद्विश्वासकारणम् |

मधु तिष्ठति जिह्वाग्रे हृदये तु हलाहलम् ||

अर्थ

गोड बोलणारा आहे म्हणून दुष्ट माणसावर विश्वास ठेवणे [बरोबर] नाही. [त्याच्या] जिभेवर  मधा [सारखी गोड भाषा] असते पण मनात मात्र जहरी विष असत.

No comments: