भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Saturday, January 4, 2014

११८१. उत्पन्नपश्चात्तापस्य बुद्धिर्भवति यादृशी |

तादृशी यदि पूर्वं स्यात्कस्य न स्यान्महोदयः ||

अर्थ

[वाईट परिणाम भोगायला लागल्यावर त्या] माणसाच्या [मनात] पश्चात्ताप होऊन जसे विचार येतात तसा जर त्यांनी [चुका करण्याच्या] आधीच विचार केला तर कुणाचा बरे उत्कर्ष होणार नाही?

No comments: