भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Wednesday, January 15, 2014

११९०. व्याघ्रीव तिष्ठति जरा परितर्जयन्ती रोगाश्च शत्रव इव प्रहारन्ति देहम् |

आयुः परिस्रवति भिन्नघटादिवाम्भो लोकस्तथाप्यहितमाचरतीति चित्रम् ||

अर्थ

म्हातारपण वाघिणी सारखं भेडसावत असत; शरीरावर शत्रूसारखे रोग हल्ला करत असतात. फुटक्या मडक्यातून पाणी गळून जात त्यासारखं आयुष्य संपत चाललंय आणि इतक असूनही माणूस कुकृत्य कशी करतो हेच नवल आहे.

No comments: