भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Monday, December 10, 2012

८६७. को नरक:? परवशता ;किं सौख्यं? सर्वसङ्गविरतिर्या |

किं सत्यं? भूतहितं;किं प्रेय: प्राणिनामसव: ||

अर्थ

कशाला नरक म्हणायच? दुसऱ्यावर अवलंबून राहणे [हेच अत्यंत  हालाच असत] सुख म्हणजे काय? सगळ्या गोष्टींच्या आसक्तीतून मुक्ती. सत्य म्हणजे काय? प्राणीमात्रांच कल्याण. काय खूप आवडत असत? सर्व प्राण्यांना आपले प्राण प्रिय असतात.

No comments: