भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Tuesday, December 18, 2012

८७५. उद्यतेष्वपि शस्त्रेषु दूतो वदति नान्यथा |

सदैवावध्यभावेन यथार्थस्य हि वाचक: ||

अर्थ

जरी पुष्कळ शस्त्रे उगारलेली असली तरी [त्याच्या प्रेषकाच्या मनात असेल] त्याचप्रमाणे  दूत भाषण करतो. दुसर [मनच बोलत] नाही [कारण दूतांना] कधीही शिक्षा करत नसतात, त्यामुळे जसं असेल तसंच तो बोलतो.

No comments: