भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Thursday, December 20, 2012

८७६. एकस्य कर्म संवीक्ष्य करोत्यन्योऽपि तादृशम् |

गतानुगतिको लोको न लोक: पारमार्थिक: ||

अर्थ

एखाद्या माणसानी काही कृती केली की ती पाहून दुसरा पण तसच करतो. जग हे अनुकरणप्रिय असतं. [त्या कामाच] खर कारण काय याचा कोणी विचार करत नाही.

No comments: