भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Monday, December 31, 2012

८८१. यत्र विद्वज्जनो नास्ति श्लाघ्यस्तत्राल्पधीरपि |

निरस्तपादपे देशे एरण्डोऽपि दृमायते ||

अर्थ

जेथे थोर पण्डित नाहीत, तिथे बेताची अक्कल असणाऱ्या माणसाच कौतुक होत. जिथे मोठमोठी झाडे नाहीत, अशा प्रदेशात एरंडा [सारख्या झुडपाला] सुद्धा वृक्ष असा मान मिळतो.

No comments: