भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Tuesday, December 25, 2012

८७७. ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति |

 भुङ्क्ते भोजयते चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणम् ||

अर्थ

प्रेम असण्याची ही सहा लक्षणे आहेत -  [वस्तू] देतो; [त्याच्याकडून ] घेतो; अगदी खासगी गोष्ट सांगतो आणि [त्याच्या गुप्त गोष्टीची] चौकशी करतो; [त्याला] जेऊ घालतो आणि त्याच्याकडे जेवतो. [प्रेम नसल्यास या गोष्टींसाठी आढेवेढे घेतात.]

No comments: