भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Monday, December 31, 2012

८८२. विनयान्वितस्वान्त:शुद्धाचारसमन्वित: |

जिज्ञासु: सत्यवादी च विद्यार्थी प्रियदर्शन: ||
 
अर्थ
 
ज्याच अन्त:करण नम्र आहे असा; ज्याची वागणूक निर्दोष आहे असा; [अभ्यासाचा  विषय] जाणून घेण्याची ओढ असणारा आणि  खरं बोलणारा विध्यार्थी मिळाल्यावर [गुरूला] त्याची भेट आनंददायक  होते.

No comments: