भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Monday, December 17, 2012

८७४. व्यथयतितरामुपेत: स्वस्थप्रकृतेरवद्यलेशोऽपि |

भृशमुद्विजते चक्षुः सक्तेन रज:कणेनापि ||

अर्थ

जरी अगदी थोडासा  दोष लागला तरी ज्याच चारित्र्य निष्कलंक आहे त्याला अतिशय दु:ख होत. जसं की धुळीचा एक कण जरी डोळ्यात गेला तरी डोळा अतिशय खुपतो.

No comments: