भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Monday, December 31, 2012

८८३. ज्वलति चलितेन्धनोऽग्निर्विप्रकृत: पन्नगः फणां कुरुते |

प्राय: स्वं महिमानं क्रोधात्प्रतिपद्यते जन्तुः ||

अर्थ

सरपण हलवल की जाळ [जोरात] पेटतो. दुखावलं तर साप फणा उगारतो. सामान्यतः  [कुठलाही] प्राणी [अपमान झाल्यास] रागाने स्वतःचा  मोठेपणा [ताकद]  प्रकट करतो.

No comments: