भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Wednesday, December 26, 2012

८७८. शत्रुवाक्यामृतं श्रुत्वा तेन सौहार्दमार्जवम् |

न हि धीरेण कर्तव्यमात्मन: शुभमिच्छता ||

अर्थ

स्वतःच कल्याण व्हायला पाहिजे अशी ज्याची इच्छा असेल त्या बुद्धीमान माणसाने; शत्रूचे गोडगोड भाषण [की जे फक्त फसवण्यासाठी असत] ऐकून मैत्री [पूर्ण व्यवहार] किंवा नरमाई करू नये.

No comments: