भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Thursday, December 13, 2012

८७१. सर्वे कङ्कणकेयूरकुण्डलप्रतिमा गुणा: |

शीलं चाकृत्रिमं लोके लावण्यमिव भूषणम् ||

अर्थ

बाकीचे  [एखादी कला येणं; सुंदर आवाज किंवा असे] सर्व गुण हे बांगड्या; बाजुबंद; कर्णभूषणे यांच्यासारखे असतात. [पण या दागीन्यांपैकी काही घातलं नसलं तरी ] नैसर्गिक सौंदर्य [जसं असत तसं] चारित्र्य हा गुण [सर्व श्रेष्ठ] आहे.

No comments: