भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Monday, December 10, 2012

८६८. स्वच्छन्दवनजातेन शाकेनापि प्रपूर्यते |

अस्य दग्धोदरस्यार्थे क: कुर्यात्पातकं महत् ||

अर्थ

जे केवळ सहजी अरण्यात उगवलेल्या भाजीपाल्याने भरता येते, अशा जळल्या पोटासाठी कोण बरे मोठं पाप करेल? [खरं तर नैतिक मार्गांनी पैसे मिळवून त्यातच माणसाने सुखी राहावे.]

No comments: