भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Monday, December 31, 2012

८८०. विद्यागमार्थं पुत्रस्य वृत्त्यर्थं यतते च य: |

पुत्रं सदा साधु शास्ति प्रीतिकृत् स पितानृणी ||

अर्थ

जे वडील मुलाला चांगल वळण लावतात; त्याला  उत्तम  शिक्षण मिळावं आणि चांगलं उपजीविकेचे साधन मिळावं म्हणून झटतात. त्याला आनंदात ठेवतात. त्या पित्याने [पितृऋण] फेडले.

No comments: