भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Tuesday, December 11, 2012

८७०. यो यत्र कुशल: कार्ये तत्र तं विनियोजयेत् |

कार्येष्वदृष्टकर्मा य: शास्त्रज्ञोऽपि विमुह्यति ||

अर्थ

ज्या कामात माणूस हुशार असेल त्यालाच तिथे नेमावा. जरी अगदी पराकोटीचा ज्ञानी [शास्त्रज्ञ] असला तरी ते काम त्यानी केले नसेल तर ते करायला तो गोंधळतो.

No comments: