भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Friday, December 28, 2012

८७९. आरम्भन्तेऽल्पमेवाज्ञा कामं व्यग्रा भवन्ति च |

महारम्भा कृतधिय: तिष्ठन्ति च निराकुला: ||

अर्थ

अडाणी लोक एखाद छोटासच काम सुरु करतात आणि त्यात अगदी बुडून जातात [आणि ते पुर कसं होणार म्हणून चिंतेत पडतात]. पण ज्यांचा निश्चय पक्का आहे असे थोर मोठमोठी कामे सुरु  करतात आणि शांतपणे [चलबिचल न  होता] ती पूर्ण  करतात.   

No comments: