भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Friday, December 14, 2012

८७२. हीयते हि मतिस्तात हीनै: सह समागमात् |

समैश्च समतामेति विशिष्टैश्च विशिष्टताम् ||

अर्थ

अरे बाबा; [आपल्यापेक्षा] खालच्या पातळीवरील [लोकांशी  सारखा] सहवास असला तर बुद्धीचा ~हास होतो. साधारण आपल्या इतपत लोकांमध्ये ती तशीच राहते आणि अगदी तल्लख मुलांमध्ये मिसळल्यास ती जास्त चलाख बनते. [संगतीचा मोठा परिणाम असतो.]

No comments: