भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Tuesday, January 1, 2013

८८४. पठक: पाठकश्चैव ये चान्ये शास्त्रपाठका:|

सर्वे व्यसनिनो ज्ञेया य: क्रियावान्स पण्डित: ||

अर्थ

[फक्त] वाचणारा [किंवा पाठ करणारा]; शिकवणारा; आणि दुसरे जे जे [धर्म] शास्त्र [वगैरेच नुसतच] वाचन करतात, ते सगळे व्यसन जडलेले आहेत असं ओळखाव. [ते वाचून] ते जो कृतीत आणतो तोच [खरा] ज्ञानी.

No comments: