भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Wednesday, January 16, 2013

८९८. नवनीतसमां वाणीं कृत्वा चित्तं सुनिर्दयम् |

तथा प्रबोध्यते शत्रु: सान्वयो म्रियते यथा || पंचतंत्र

अर्थ

मन अगदी दगडासारखं निष्ठूर करून अगदी लोण्यासारखं [मृदु] बोलून असं शत्रूला फसवतात की जेणेकरुन मुलाबाळांच्या सकट त्याचा नाश होईल.

No comments: