भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Monday, January 14, 2013

८९४. नीहारपरुषो लोक: पृथिवी सस्यमालिनी |

जलान्यनुपभोग्यानि सुभगो हव्यवाहन: ||


अर्थ


घट्ट बसलेल्या हिमामुळे जगात [सर्वत्र जमिनीला] कडकपण आले आहे; धान्य [पूर्ण पिकल्यामुळे] पृथ्वी शोभून दिसत आहे [एकदम थंड असल्यामुळ] पाणी [तसंच] वापरता येत नाही. [पण] अग्नि [मात्र उबदारपणामुळ] चांगला वाटतो आहे.

No comments: