भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Saturday, January 5, 2013

८८६. न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा: वृद्धा: न ते ये न वदन्ति धर्मम् |

धर्मो न वै यत्र च नास्ति सत्यं सत्यं न तद्यच्छलनानुविद्धम् ||

अर्थ

जिथे पोक्त [विचारांनी परिपक्व] सभासद नाहीत, ती कसली आलीय सभा? जे धर्माच विवरण करत नाहीत ते वृद्धच नव्हेत. ज्यात खरेपणा नाही त्याला काय धर्म म्हणणार? जे   कपटामधे  गुरफटलेलं आहे ते सत्यच  नव्हे.

No comments: