भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Saturday, January 12, 2013

८९२. एह्यागच्छ गृहाण चासनमिदं कस्माच्चिरात् दृश्यसे ? का वार्ता ?ह्यतिदुर्बलोऽसि कुशलं प्रीतोऽस्मि ते दर्शनात् |

एवं ये समुपागतान्प्रणयिन: प्रल्हादयन्त्यादरात्तेषां युक्तमशङ्कितेन मनसा हर्म्याणि गन्तुं सदा ||

अर्थ

जे प्रेमळ लोक त्यांच्या घरी गेल्यावर; " ये ,ये ह्या बैठकीवर बैस. किती दिवसांनी भेटतोयस, काय [नवी] बातमी? खूप खराब झालायस. [सगळं] ठीक आहे ना? तुला भेटून खूप बर वाटलं" अशाप्रकारे बोलून [पाहुण्याला] आनंदित करतात, त्यांच्या घरी निर्भय मनाने नेहमी जावं.

No comments: