भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Tuesday, January 22, 2013

९०३. स्पृशन्नपि गजो हन्ति जिघ्रन्नपि भुजङ्गमः |

हसन्नपि नृपो हन्ति मानयन्नपि दुर्जनः || हितोपदेश

अर्थ

हत्ती नुसता स्पर्श करून सुद्धा मारू शकतो. [इतकी ताकद त्याच्यात असते.] [काही] साप फूत्काराने मारतात. [जहाल विष असणारे] राजा [कडे सत्ता मोठी असल्याने तो] हसत हसत मारू शकतो. दुष्ट मनुष्य एकीकडे मान  देत असला तरी ठार करू शकतो.

No comments: