भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Wednesday, January 23, 2013

९०५. एतेन मापयति भित्तिषु कर्ममार्गमेतेन मोचयति भूषणसम्प्रयोगान् |

उद्धाटको भवति यन्त्रदृढे कपाटे दष्टस्य कीटभुजगैः परिवेष्टनं च || मृच्छकटिक

अर्थ

[जानव्याचे चोराला उपयोग] [कुठे आणि किती काम { खोदण्याचं किंवा वेगळं} करायचं आहे ते] ह्या [जानव्यानी] मोजता येत; एकमेकात घट्ट गुंतलेले दागिने सोडवता येतात. कुलपाने घट्ट लावलेली कपात उघडता येतात आणि किडे; साप चावले तर [दंश केलेली जागा] घट्ट बांधता येते.

No comments: