भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Thursday, January 10, 2013

८९१. अल्पाक्षररमणीयं य: कथयति निश्चितं स खलु वाग्मी |

बहुवचनमल्पसारं य:कथयति विप्रलापी स: ||

अर्थ

थोडक्यात; सुंदर शब्दात आणि नेमक असं जो वर्णन करतो, त्याला खरोखर वाग्मी [भाषाप्रभू] असं म्हणतात. पुष्कळ घोळवून; तथ्य कमी असलेल बोलेल तो [फक्त] बोलघेवडा असतो.

No comments: