भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Friday, January 25, 2013

९०७. पक्षविकलश्च पक्षी शुष्कश्च तरु: सरश्च जलहीनम् |

सर्पश्चोधृतदंष्ट्रस्तुल्यं लोके दारिद्रस्य ||  मृच्छकटिक 
अर्थ

या जगात गरीब मनुष्य हा पंख दुखावलेल्या पाखरासारखा; वठलेल्या झाडासारखा; पाणी आटलेल्या तळ्यासारखा; किंवा [विषारी] दात उपटलेल्या सापासारखा [कळाहीन] असतो.

No comments: