भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Friday, January 18, 2013

९००. मृगा मृगै: सङ्गमनुव्रजन्ति गावश्च गोभिस्तुरगास्तुरङ्गैः |

मूर्खाश्च मूर्खैः सुधिय: सुधीभि: समानशीलव्यसनेषु सख्यम् ||

अर्थ

हरणे  हरणांच्या बरोबर राहतात; गाईंना गाईंचा सहवास हवा;घोड्यांना घोड्यांचा [हे जसं आहे तसं] मूर्ख लोकांची [मैत्री] मूर्खांशी होते; हुशार तशाच मित्रांशी मैत्री करतात. स्वभाव आणि आवडी सारख्या असतील त्यांची मैत्री होते.

No comments: