भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Tuesday, January 15, 2013

८९७. परेषामात्मनश्चैव योऽविचार्य बलाबलम् |

कार्यायोत्तिष्ठते मोहादापदः ससमीहते ||

अर्थ

आपली आणि दुसऱ्यांच्या ताकदीचा विचार न करता जो अडाणीपणाने [भांडण] करायला उठतो तो संकटात सापडतो.

No comments: