भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Thursday, January 24, 2013

९०६. भये वा यदि वा हर्षे सम्प्राप्ते यो विमर्शयेत् |

कृत्यं न कुरुते वेगान्न स सन्तापमाप्नुयात् || पञ्चतन्त्र

अर्थ

[एकदम खूप] भीती [दायक] किंवा आनंद होईल असं घडलं की जो घाईघाईने काहीतरी न करता जो [त्याचा समग्र] विचार करून मगच [योग्य ते करील] त्याला [नंतर] दु:ख करण्याची वेळ येणार नाही.

No comments: