भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Wednesday, January 23, 2013

९०४. अनिर्वेद: श्रियो मूलमनिर्वेदःपरं सुखम् |

अनिर्वेदो हि सततं सर्वार्थेषु प्रवर्तक: || रामायण सुंदरकांड

अर्थ

आत्मविश्वास [आणि स्वतःच्या सामर्थ्यावर विश्वास ठेवून स्वावलंबनानी काम करणं] हे वैभवाचा आधार आहे. स्वावलंबनात श्रेष्ठ सुख सामावलेले आहे. सर्व गोष्टीना हे प्रेरणा देते.

No comments: