भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Monday, January 14, 2013

८९५. विहाय पौरुषं यो हि दैवमेवावलम्बते|

प्रासादसिंहवत्तस्य मूर्ध्नि तिष्ठन्ति वायसाः ||


अर्थ

विशाल इमारतीवर असणाऱ्या सिंहाच्या शिल्पावर जसे कावळे बसतात त्याप्रमाण; पराक्रम [प्रयत्न] करायचा सोडून जो नशिबावर अवलंबून राहतो, त्याच्या डोक्यावर [कमी कुवत असणारे लोक] मिरे वाटतात.

No comments: