भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Wednesday, January 9, 2013

८९०. आरोप्यते शिला शैले यत्नेन महता यथा |

निपात्यते क्षणेनाधस्तथात्मा गुणदोषयोः  ||

अर्थ 

ज्याप्रमाणे एखादा मोठा दगड पर्वतावर चढवायचा असेल तर त्यासाठी फार प्रयत्न करावे लागतात, [पण] अगदी पटकन खाली ढकलता येतो. तसंच एखादा गुण अंगी बाणवण फार प्रयत्नांनी जमत, पण दोष मात्र कसेही जोडता येतात.

No comments: