भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Monday, January 28, 2013

९१०. राजदण्डभयादेके नराः पापं न कुर्वते |

यमदण्डभयादेके परलोकभयादपि  ||

अर्थ

काही लोक राजा [सरकार; प्रशासक] च्या भीतीने पाप करीत नाहीत. काही लोक यमाच्या किंवा नरकाच्या भीतीने पाप करीत नाहीत.

No comments: