भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Tuesday, January 15, 2013

८९६. अनाचारेण मालिन्यमत्याचारेण मूर्खता |

विचाराचारयोर्योग: स सदाचार उच्यते ||

अर्थ

कुकृत्य करण्यामुळे [शीलाला] बट्टा लागतो. [काही न करण्याने आळशीपणा येतो.] उतावीळपणाने मूर्खपणा पदरात पडतो. [म्हणून] विचारपूर्वक कृती केल्यास, त्याला सदाचरण म्हणतात.

No comments: