भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Monday, January 28, 2013

९०९. दण्डः शास्ति प्रजाः सर्वा दण्ड एवाभिरक्षति |

दण्डः सुप्तेषु जागर्ति दण्डं धर्मं विदुर्बुधाः || महाभारत शांतिपर्व

अर्थ

प्रशासनामुळे [चूक झाल्यास शिक्षा करणे]  सर्व जनतेचे [व्यवहार]  सुरळीत होतात. दंडामुळे [दुबळ्या लोकांच] रक्षण होत. अज्ञानी लोकांच्या बाबतीत प्रशासन जागृत असत [त्यांना चुका करू देत नाही] त्याला जाणकार धर्म असं मानतात.

No comments: