भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Wednesday, January 30, 2013

९१२. प्राणा यथात्मनोऽभीष्टा भूतानामपि ते तथा |

आत्मौपम्येन सर्वत्र दयां कुर्वन्ति साधवः ||

अर्थ

आपल्याला आपला जीव जसा प्यारा तसे सगळ्यांना [आपापले] प्राण प्यारे असतात. [पीडीताच्या ठिकाणी आपण आहोत असा] आत्म्या सारखाच दुसरा पण आहे, या विचाराने सज्जन लोकांनी सगळ्यावर दया करावी.

No comments: