भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Monday, April 1, 2013

९७०. उदीरितोऽर्थः पशुनापि गृह्यते हयाश्च नागाश्च वहन्ति चोदिताः |

अनूक्तमप्यूहति पण्डितो जनः परेङ्गितज्ञानफला हि बुद्धयः ||

अर्थ

सांगितल्यावर काय पशूना सुद्धा समजत. [अंकुश] टोचल्यावर घोडे काय हत्ती काय [ओझ] वाहतातच. पण हुशार मनुष्य न सांगता सुद्धा तर्कानी दुसऱ्याच्या मनातली गोष्ट ओळखतो. [पशू आणि माणूस यातला फरक म्हणजे] तीक्ष्ण बुद्धीने दुसऱ्याच्या मनातलं ओळखता येत.

No comments: