भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Monday, April 8, 2013

९७४. व्याघ्रे च महदालस्यं सर्पे चैव महद्भयम् |

पिशुने चैव दारिद्र्यं  तेन तिष्ठन्ति जन्तवः ||

अर्थ

वाघ हा अत्यंत आळशी असतो; साप फार भित्रा असतो आणि [बरेचदा] दुष्ट लोक दरिद्री असतात, त्यामुळे पृथ्वीवरील बरेच जीव जगू शकतात.

No comments: