भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Saturday, April 13, 2013

९७९. वाच्यं श्रद्धासमेतस्य पृच्छतश्च विशेषतः |

प्रोक्तं श्रद्धाविहीनस्यारण्यरूदितोपमम् ||

अर्थ

ऐकणाऱ्याची श्रद्धा- विश्वास असेल तरच आणि विशेषतः विचारल्यावरच सांगावे. श्रद्धाहीन माणसाला कितीही चांगले सांगितले तरी ते निर्जन अरण्यात रडल्याप्रमाणे निष्फळ ठरते. [त्याचा बिलकूलच उपयोग होत नाही.]

No comments: