भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Monday, April 15, 2013

९८३. न च विद्यासमो बन्धुर्न च व्याधिसमो रिपुः |

न चापत्यसमः स्नेही न च धर्मो दयापरः ||

अर्थ

विद्येसारखा श्रेष्ठ आप्त -नातेवाईक नाही. रोगासारखा दुसरा शत्रू नाही. मुलाबाळासारखं विशुद्ध मित्र कोणी नसतात आणि दये एवढा मोठा धर्म कुठलाच नाही.

No comments: