भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Tuesday, April 16, 2013

९८४. परवादे दशवदन: पररन्ध्रनिरीक्षणे सहस्राक्ष: |

सद्वृत्तवृत्तिहरणे बाहुसहस्रार्जुन: पिशुन: ||

दुसऱ्याशी भांडताना दुष्टाला दहा तोंडे असतात. [रावणासारखं दहापट बळ येते] दुसऱ्याच्या उणिवा बघायला त्याला हजार डोळे असतात. [सहस्राक्ष इंद्र - बरेच अश्वमेध यज्ञ केले तर त्यांचे घोडे पळवण्यासाठी बळ असायचं तसं] सुस्वभावी माणसाच उपजीविकेच साधन हरण करताना त्याला हजार हात येतात. [असंच सहस्रार्जुनाने हजार हाताच्या गर्वाने जमदग्नि ऋषींची गाय पळवली होती.]

No comments: