भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Wednesday, April 10, 2013

९७८. सर्वौषधीनाममता प्रधाना सर्वेषु सौख्येष्वशनं प्रधानम् |

सर्वेन्द्रियाणां नयनं प्रधानं सर्वेषु गात्रेषु शिरः प्रधानम् ||

अर्थ

कुठल्याही औषधाची गरज न पडणे हेच श्रेष्ठ औषध असते. सर्व सुखात भोजनसौख्य श्रेष्ठ होय. सर्व ज्ञानेन्द्रियात डोळा महत्वाचा असतो. तर सर्व अवयवात मस्तक हे श्रेष्ठ असते

No comments: