भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Monday, April 8, 2013

९७५. अविचारयतो युक्तिकथनं तुषखण्डनम् |

निचेषूपकृतं राजन् वालुकाष्विव मूत्रितम् ||

अर्थ

हे राजा; अविचारी माणसाला तर्कशुदध विचार सांगणे, भूस कांडत बसणे आणि हलकट माणसावर उपकार करणे म्हणजे वाळूत लघुशंका करणे. [अगदी वाया]

No comments: