भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Monday, April 8, 2013

९७६. सप्तैतानि न पूर्यन्ते पूर्यमाणान्यनेकशः |

ब्रह्मणोऽग्निर्यमो राजा पयोधिरुदरं गृहम् ||

अर्थ

कितीही भरती केली तरी ब्राह्मण [पुरोहित - फार थोडे भटजी समाधानी दिसतात]; अग्नि; यम; राजा; समुद्र; पोट आणि घर कधीच भरत नाहीत. [या सात गोष्टींचे समाधान कधी होत नाही.]

No comments: