भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Tuesday, April 9, 2013

९७७. शरदि न वर्षति गर्जति वर्षासु निस्वनो मेघ: |

नीचो वदति न कुरुते वदति न सुजन: करोत्येव ||

अर्थ

शरद ऋतूत आकाशात ढग येतात; प्रचंड गडगडाट करतात पण पाऊस मात्र पडत नाही. तर वर्षा ऋतूत येणारे मेघ कदाचित गर्जना करणार नाहीत, पण वर्षाव मात्र भरपूर करतात. त्याचप्रमाणे दुर्जन बोलतात पण तसे वागत नाहीत. [नुसत्याच थापा आणि भरघोस आश्वासने देतात] या उलट सज्जन कमी बोलतात किंवा बोलत नाहीत पण कृती नक्की करतात.

No comments: