भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Thursday, April 18, 2013

९८६. शुभाशुभाभ्यां मार्गाभ्यां वहन्ति वासनासरित् |

पौरुषेण प्रयत्नेन योजनीया शुभे पथि ||

अर्थ

शुभ आणि अशुभ [चांगल्या आणि वाईट] दोन्ही मार्गानी वाहू शकणारी वासना रूपी नदी [माणसाने चांगले; मनापासून आणि न कंटाळता ] प्रयत्न करून केवळ शुभ मार्गाने वहात राहील अशी व्यवस्था केली पाहिजे.

No comments: