भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Wednesday, April 17, 2013

९८५. परैः प्रोक्ता गुणा यस्य निर्गुणोऽपि गुणी भवेत्‌ |

इन्द्रोऽपि लघुतां याति स्वयं प्रख्यापितैर्गुणैः ||

अर्थ

ज्याच्या गुणांच वर्णन दुसरे करतात त्याच्यात [खरे एवढे] गुण नसले तरी तो गुणी समजला जातो. [तर अतिशय श्रेष्ठ अशा] इंद्राने स्वतःचे गुण स्वतःच गायले तर तो क्षुद्र ठरेल.

No comments: