भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Monday, April 15, 2013

९८१. आरोग्यं विद्वत्ता सज्जनमैत्री महाकुले जन्म |

स्वाधीनता च पुंसां महदैश्वर्यं विनाप्यर्थैः ||

अर्थ

[निर्दोष]  आरोग्य; विद्वत्ता; सज्जनांशी मैत्री असणं; मोठ्या खानदानी घराण्यात जन्म; स्वतंत्रता या गोष्टी म्हणजे माणसाला द्रव्याशिवाय मिळालेली अफाट श्रीमंतीच होय.

No comments: