भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती।
तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्॥

Wednesday, April 24, 2013

९९२. उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं यः शोकवन्हिं जनकात्मजायाः |

आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् ||

अर्थ

अगदी सहजपणे समुद्राचा [प्रचंड] जलाशय ओलांडून, जनककन्या सीतेच्या शोकरूपी अग्नि [पासून तिला मुक्त करून] तीच आग पकडून तिनेच ज्याने लंकादहन केले, त्या अंजनीच्या सुपुत्राला मी हात जोडून नमस्कार करतो.

No comments: